top of page

vademecum

4.jpg
Oficjalny logotyp OSSA Ogólnopolskich Spotkań Studentów i Studentek Architektury zaprojektowany przez Pigalopus w 2019 r. (https://pigalopus.pl/).
archiwalne numery.jpg
Archiwalne numery Architektury Murator z roku 2000, 2001, 2002 i 2003, które relacjonują jedne z pierwszych edycji OSSY.
1.jpg
Odbiór nagrody za najlepszą inicjatywę 25-lecia przyznaną przez miesięcznik Architektura Murator w 2019 roku. Na zdjęciu od lewej: Aleksandra Gryc, Izabela Kubicka, Aleksandra Dzienniak, Michał Malara, Weronika Marek. (fot. OSSA, 2019)
2 (1).jpg
Organizatorzy pierwszej edycji OSSA ‘97 (współzałożyciele byłego Stowarzyszenia) – Grzegorz Pęczek i Justyna Martyniuk- Pęczek z nagrodą za najlepszą inicjatywę 25-lecia przyznaną przez miesięcznik Architektura Murator. (fot. Grzegorz Pęczek, 2019)
Hasło

Od 1997 roku warsztaty OSSA są istotnym wydarzeniem na kulturalnej mapie Polski i wpływają na kształtowanie

nowych pokoleń architektów i architektek. Już pierwszym edycjom towarzyszyło hasło: od studentów dla studentów.

Ich forma ewoluowała z kameralnych spotkań do ogólnopolskich interdyscyplinarnych warsztatów architektonicznych,

jednak pierwotne założenia i duch wydarzenia pozostały niezmienione. 

Nazwa i status

OSSA czyli Ogólnopolskie Spotkania Studentów i Studentek Architektury to oddolna

nieformalna inicjatywa studencka o zasięgu ogólnopolskim.

OSSA odbywa się dzięki zaangażowaniu i samoorganizacji studentów we współpracy z

podmiotami o osobowości prawnej.

Forma wydarzenia​

1. Formą wyjściową wydarzenia są warsztaty architektoniczne połączone z wykładami, dyskusjami, wycieczkami oraz wystawami. Może zostać zaproponowane zupełnie inne rozwiązanie zgodne z założeniami przyjętymi przez Organizatorów i Organizatorki.
 

2. Wydarzenie odbywa się cyklicznie i ma charakter przechodni - zmieniają się Organizatorzy i Organizatorki, miejsce wydarzenia oraz jego hasło przewodnie.
 

3. Organizatorami wydarzenia są studenci i studentki wybierani w ramach przeprowadzanego przez Opiekunów OSSY corocznie open calla.

 

4. Wydarzenie jest oparte na modelu wolontariatu - Organizatorzy i Organizatorki nie pobierają wynagrodzenia za wykonywaną pracę. 

5. OSSA nie ma zarządu. Wsparciem dla Organizatorów są Opiekunowie OSSY, czyli chętni do działania Organizatorzy i Organizatorki minionych edycji.
 

6. Uczestnikami wydarzenia są studenci i studentki wybrani w konkursie prac wstępnych bezpośrednio poprzedzającym edycję zgłoszenia.
 

7. Uczestnicy wydarzenia pracują w grupach pod okiem zaproszonych Tutorów i Tutorek.
 

8. Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki odnoszą się do aktualnego motywu przewodniego wydarzenia. Prace końcowe mogą przybrać dowolną formę - zarówno materialną, jak i niematerialną. 
 

9. Efekty pracy uczestników i uczestniczek są prezentowane publicznie.

Cele i założenia

1. Głównym celem warsztatów OSSA jest stworzenie otwartej przestrzeni do debaty, która umożliwia poruszanie aktualnych tematów, formułowanie i wymianę poglądów, a także skłania do refleksji nad kierunkami rozwoju architektury oraz innych dziedzin sztuki.
 

2. Uzupełnienie tradycyjnej, akademickiej edukacji architektonicznej o interdyscyplinarne spojrzenie na architekturę poprzez współpracę z przedstawicielami i przedstawicielkami innych dziedzin.
 

3. Promowanie otwartości, komunikacji oraz aktywnej i prospołecznej postawy wśród studentów i studentek architektury.
 

4. Promowanie wartości przyrodniczo-ekologicznych oraz dążenie do minimalizacji negatywnego wpływu wydarzenia na środowisko.
 

5. Wspieranie nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy środowiskami akademickimi w Polsce i poza jej granicami.

 

 

6. Bezpośrednia współpraca i wymiana doświadczeń młodych i doświadczonych twórców oraz twórczyń.
 

7. Kształtowanie i integracja otwartego środowiska architektonicznego.
 

8. Rozwój doświadczeń dydaktycznych wśród praktykujących architektów i architektek.
 

9. Rozwój zdolności organizacji i koordynacji wydarzeń.
 

10. Rozwój kompetencji wspomagających takich jak praca w grupie i wypracowywanie kompromisów, artykulacja i weryfikacja pomysłów, umiejętność prezentacji, konstruktywnej krytyki i obrony projektu.

Odmiana przez przypadki

przypadek

mianownik

dopełniacz

celownik

biernik

narzędnik

miejscownik

wołacz

liczba pojedyncza

OSSA

OSSY

OSSIE

OSSĘ

OSSĄ

OSSIE

OSSO

liczba mnoga

OSSY
OSS
OSSOM
OSSY
OSSAMI
OSSACH
OSSY

bottom of page